Ve sklepě stály kamenné hrnce s naloženými rybami v octě a cibuli, a když je človíček vzal, tekla mu šťáva mezi prsty a padaly z toho hamťavé drobky, dělalo se mu mdlo před očima i za očima, jak to bylo dobrý. (Ota Pavel: Smrt krásných srnců)
Snadný ukázkový test
Obtížnost: 3, Počet otázek: 16
Poznámka: kurz
1.  Proč jsou ve slově kamenné dvě "n"? (1 bod)
protože to je chyba a po zatržení této otázky program chybu automaticky odstraní
protože se tak musí vyslovovat v souladu s pravidly spisovné výslovnosti
protože se zde setkává základové slovo kámen a slovotvorná přípona -ný
protože se jedná o přídavné jméno tvrdé, které skloňujeme podle vzoru mladý
2.  Proveďte tvaroslovný rozbor slova drobky: (3 body)
3.  Proveďte tvaroslovný rozbor slova naloženými: (3 body)
4.  Určete mluvnické kategorie slov:
4.a.  naloženými (1 bod)
slovní druh:  
druh:  
pád:  
číslo:  
rod:  
vzor:  
4.b.  prsty (1 bod)
pád:  
číslo:  
rod:  
vzor:  
4.c.  stály (1 bod)
osoba:  
číslo:  
čas:  
způsob:  
5.  Určete počet vět v souvětí: (1 bod)
  
6.  Určete druh souvětí: (1 bod)
Vaše odpověď :
7.  Vypište podmět z druhé věty. (1 bod)
Vaše odpověď :
8.  Vypište přísudek z poslední věty. (1 bod)
Vaše odpověď :
9.  Která věta v souvětí nemá podmět? (2 body)
věta číslo:  
10.  Graficky znázorněte stavbu souvětí (5 bodů)
Číslo 1. věty hlavní:
Spojka:

11.  Určete tyto větné členy:
11.a.  s rybami (1 bod)
větný člen:  
11.b.  mu (1 bod)
větný člen:  
11.c.  mezi prsty (1 bod)
větný člen:  
11.d.  hamťavé (1 bod)
větný člen:  
12.  Slovo hamťavé je slovo: (1 bod)
knižní
domácké
zastaralé (archaické)
vulgární
13.  Výraz za očima je: (1 bod)
označení místa, kde člověk cítí závrať
přívlastek neshodný
vtipné ozvláštnění ustáleného slovního spojení
výraz odkazující na nebezpečné oční onemocnění
14.  Najděte v textu slovo, které sice patří do spisovné slovní zásoby, ale je zde úmyslně uvedeno v nespisovném tvaru. Vypište jej v náležitém tvaru spisovném: (1 bod)
Vaše odpověď :
15.  Před spojkami a když je v textu čárka: (1 bod)
protože to je chyba; čárka se před a většinou nepíše
protože cibuli je nutné vždy pečlivě oddělovat
protože uvozuje vedlejší větu, která není souřadně spojena s větou vedlejší
protože následuje spojka když
protože nevyjadřuje poměr slučovací, tedy významový vztah, kde se před spojkami a, i, ani, nebo, či nepíše čárka
16.  Výrazy v octě a cibuli jsou: (1 bod)
postupně se rozvíjejícím větným členem
úmyslným a škodolibým týráním hladového čtenáře
několikanásobným větným členem
dvěma různými větnými členy