Tento kurz je koncipován jako doplňující příprava pro žáky 7.-9. ročníků ZŠ k přijímacím zkouškám na gymnázia a jiné střední školy. Žáci, kteří řeší testy onlinekurzu, se tak dostávají do situace velmi podobné té, která je čeká u zkoušek.  

Kurz je velmi vhodný také jen k doučování českého jazyka v rozsahu těchto ročníků.  

První část kurzů tvoří 10 testů v rozsahu přijímacích zkoušek, a proto mohou být využity jako "přijímačky nanečisto". V horní části monitoru je viditelný krátký text (často jedno souvětí atp.) a pod ním se rolují jednotlivé otázky k textu. Formulace otázek odpovídají formulacím běžným v testech na všech typech gymnázií. Žáci si tak zvykají na různá možná zadání. Testy obsahují otázky týkající se hláskosloví, tvarosloví, slovotvorby, větné skladby, ale také otázky zaměřené na komunikační dovednosti jako porozumění textu, rozlišení významových odstínů atp. nebo otázky testující literární souvislosti. 

Ve druhé části se věnujeme systematickému procvičení pravopisu. Pravopis testujeme formou doplňovacích cvičení. Cvičení (celkem 19) jsou sestavena tak, aby si žák na krátkých textech postupně osvojil maximum pravopisných jevů (dohromady cca 1400). Nemusí opisovat dlouhé věty, ale soustřeďuje se pouze na problematická místa. Zvláštní pozornost jsme věnovali jevům, v nichž studenti často chybují. Rozdělení pravopisných částí podle testovaných jevů umožní žákovi posoudit, kde nejvíce chybuje. Kontrolou je pro něho okamžité vyhodnocení (online). Doporučujeme, aby opravám, které jsou barevně zvýrazněny, věnoval žák náležitou pozornost. 

Autor rozborových testů působí na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze jako profesor českého jazyka a literatury a současně již šestým rokem vede přijímačkové kurzy, které byly absolventy hodnoceny vesměs jako výborné.

Tento internetový kurz je veden snahou reagovat na možnosti moderní výuky. Přehledná a rychlá práce a okamžité vyhodnocení je žákovi nejen vydatnou pomocí, ale také výraznou motivací k dalšímu studiu. 

V dětech můžeme podporovat správné využívání počítače. Počítač je pro ně oblíbeným médiem a může se jim stát skutečnou branou ke vzdělání.  Je dobré usilovat o to, aby dětem toto poměrně nové médium také prospívalo.  

Onlinekurzy.cz nabízí kurz, který je kdykoliv dostupný, nevyžaduje žádnou instalaci nového programu, ale vyžaduje pevnou vůli, čas a svědomitého studenta. Tomu pak přejeme, aby byl na své životní zkoušky nejen připraven, ale aby ho provázelo i nějaké to štěstí.